Jakožto zákazník internetového obchodu www.emazel.cz (dále jako „Zákazník“), jehož provozovatelem je společnost Easy Life s.r.o., IČ: 24740594, se sídlem Praha 8, Opálkova 1658, PSČ 182 00 (dále jako „Easy Life“)

tímto svobodně, dobrovolně a vážně uděluji

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Easy Life v souladu zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakožto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o mé osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) a číslo bankovního účtu. Souhlas jsem udělil/a za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze Easy Life, a jsem si vědom/a, že budu moci být kontaktován/a přímo Easy Life nebo jeho smluvním partnerem s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 (deseti) let. Beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

Poučení Zákazníka:

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude Easy Life zpracovávat údaje Zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

Ochrana osobních údajů

Easy Life přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů Zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů Zákazníka.

Poskytování informací o osobních údajích

Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je Easy Life Zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva Zákazníka při pochybení Easy Life

V případě, že Zákazník bude mít za to, že Easy Life pracuje s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat Easy Life o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze Easy Life). V případě, že Easy Life nevyhoví žádosti Zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to Zákazník písemně požádá je Easy Life povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje Zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo Zákazníka „být zapomenut“.